Leidraad & FAQ

De leidraad, ook wel bekend als een richtlijn of handleiding, is een overzicht op dat specifieke instructies en richtlijnen biedt om een bepaald doel te bereiken of om consistente resultaten te garanderen. In het context van een aanvraag bij Staete Vrijdaggevoel, heeft een aanvrager of klant bij Staete Vrijdaggevoel hierbij eenduidelijk overzicht.

dfdffddf

Veelgestelde vragen KYC & WWFT

Waarom dien ik mijn identiteit te verifiëren via IDIN?

Domicilieverleners spelen een cruciale rol als poortwachters in de strijd tegen fraude, witwassen en de financiering van terrorisme. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Deze wettelijke regeling stelt eisen aan domicilieverleners om een helder beeld te hebben van hun klanten en het doel achter het gebruik van het (virtueel) gehuurde adres. Behalve het verifiëren van klantidentiteiten, zijn domicilieverleners ook verplicht om gedetailleerde bewijzen daarvan te behouden. De Wwft legt ons daarnaast de verplichting op om bij identificatie op afstand extra inspanningen te leveren om zeker te stellen dat de verstrekte identiteitsinformatie correct is. De juridische grondslag hiervoor is te vinden in art. 3 en art. 33 van de Wwft.

Waarom stellen jullie al deze vragen, mag dat wel?

Op basis van de vragen die we stellen kunnen wij de controle uitoefenen waartoe wij wettelijk verplicht zijn. In de Wwft - in artikel 3 - is opgenomen dat er een verplichting op ons als domicilieverlener rust om: “een voortdurende controle uit te oefenen op de zakelijke relatie en de tijdens de duur van
deze relatie verrichte transacties, teneinde te verzekeren dat deze overeenkomen met de kennis die de instelling heeft van de cliënt en diens risicoprofiel, met zo nodig een onderzoek naar de bron van de middelen die bij de zakelijke relatie of de transactie gebruikt worden.”

Is het stellen van deze vragen niet in strijd met AVG-regelgeving?

Vastlegging van de gegevens in het kader van de WWFT is niet in strijd met de AVG. Bij opstelling van de WWFT is door de wetgever rekening gehouden met de kaders van de AVG. Wij mogen als WWFT-instelling enkel vragen stellen en informatie bewaren met inachtneming van het wettelijk bewaartermijn wanneer dit het doel dient van onze onderzoeksplicht.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

We nemen je gegevens op in onze systemen en gebruiken ze om je te identificeren, te verifiëren en/of op een andere wijze te toetsen. Tijdens dit proces handelen we transparant en zo zorgvuldig mogelijk, waarbij we zorgen dat jouw privacy gewaarborgd blijft en handelen we steeds in lijn met de AVG. Gegevens zullen nooit worden gedeeld met derden.

Wat gebeurt er als ik de gegevens niet of niet binnen redelijke termijn aanlever?

Om onze rol als poortwachter goed in te kunnen vullen, is het van belang dat we over de juiste en volledige gegevens beschikken. Als we deze gegevens niet hebben, kan dit gevolgen hebben voor onze dienstverlening aan jou.

Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je aanvraag lang blijft liggen of wanneer je bestaande klant bent dat je toegang tot de postverwerking wordt geblokkeerd totdat we de juiste informatie ontvangen hebben. Als we de gevraagde informatie uiteindelijk niet van je ontvangen, zou dit er zelfs toe kunnen leiden dat wij onze klantrelatie met je moeten beëindigen.